• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

محمد 3

خیلی مخلصیم، عشق برای تمام بچه های تکنیک. خیلی دلم براتون تنگ شده من زندگیم رو مدیون تکنیکم. ای کاش این مجرا از جنس نور قطع نشه و باز هم عشق جاری باد، ترو خدا نیدرا رو بزارین رو وب