چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آزاده

ذهن آدمی شبیه باغی است که می تواند هوشمندانه کاشته شود یا وحشیانه رشد کند ؛اگر چه خواه کشت شود و خواه نادیده گرفته شود ،باید ثمره اش را به بار آورد و به بار می آورد . همان گونه که باغبان باغش را از علفهای هرز پاک می کند و در ان گلها و میوه های مورد نیاز را می کارد .آدمی نیز باید مراقب باغ ذهنش باشد و ان را از اندیشه های نادرست بپالاید و اندیشه های پاک و سودمند را در ان بپروراند .

و اینگونه است که آدمی دیر یا زود در می یابد که باغبان اصلی جان خویش و رهبر زندگی خویشتن است . خدا مرا با شما آشنا کرد تا در این سفر اندیشه های نادرست را از ذهن خود دور کنم و بذراندیشه درست زندگی کردن را در ذهن بپرورانم و باغبان اصلی جان خویش و رهبر زندگی خویش شوم با تمام وجود سپاسگذارم   ( آزاده