چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فریبا

 خداوند را سپاس که در اشناییم به روی شما گشوده شد.نمیدانم به چه علت این برکت در زندگیم جاری شد؟اما هرچه بود تحولی عظیم در مسیر زندگیم ایجاد کرد.موج اگاهی که از جانب شما به سوی ما روان شد دریچه ای را یر ما گشود که از ان جلوه های زیبایی از عظمت انسان و لطف الهی خودنمایی کرد.

تجربه های زیبا یکی پس از دیگری ما را جلا داد و اکنون که در بالا و پایین زندگی ارامش و امنیت درونی را حس میکنم هر لحظه ارادتم تسبت به شما بیشتر میشود.به یاد اولین درس دوره میافتم که تا هر زمان به دنبال صلح و ارامش در جهان باشی حاصل نمی شود و ما تنها میتوانیم صلح را در وجودمان پیدا نماییم و شعار دوره این بود جهانی از صلح برای تو!برای لحظه اکنون دریچه قلبم را به سوی تمام کسانی باز میگذارم که در این لحظه به این تجربه نیازمند هستند...باشد تا همه جا ارامش باشد...باشد تا همه جا صلح باشد...باشد تا همه در عشق باشند.امین