• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فریبا

 خداوند را سپاس که در اشناییم به روی شما گشوده شد.نمیدانم به چه علت این برکت در زندگیم جاری شد؟اما هرچه بود تحولی عظیم در مسیر زندگیم ایجاد کرد.موج اگاهی که از جانب شما به سوی ما روان شد دریچه ای را یر ما گشود که از ان جلوه های زیبایی از عظمت انسان و لطف الهی خودنمایی کرد.

تجربه های زیبا یکی پس از دیگری ما را جلا داد و اکنون که در بالا و پایین زندگی ارامش و امنیت درونی را حس میکنم هر لحظه ارادتم تسبت به شما بیشتر میشود.به یاد اولین درس دوره میافتم که تا هر زمان به دنبال صلح و ارامش در جهان باشی حاصل نمی شود و ما تنها میتوانیم صلح را در وجودمان پیدا نماییم و شعار دوره این بود جهانی از صلح برای تو!برای لحظه اکنون دریچه قلبم را به سوی تمام کسانی باز میگذارم که در این لحظه به این تجربه نیازمند هستند...باشد تا همه جا ارامش باشد...باشد تا همه جا صلح باشد...باشد تا همه در عشق باشند.امین