• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

کاوه

سلام «سلام بر تو که خواهش وندای درونت را برای دیدن تجربه بی نظیر این مقطع ازسفرزندگی شنیدی.امافقط شنیدن تنها کافی نیست .با جریان این ندا همسفر شو.

هنر من برای رسیدن به این دریا با تمام برکاتش تنهایک لحظه اعتمادبود.که ثمره اش برای من رهایی و آزادی ودر نتیجه خیلی برکات دیگر بود که انصافازبانم قدرت بیانش را اگر داشت حتم بدان که میگفتم.برای تو عزیز خدا میگویم که قدر خودت را بدان که به این مرحله رسیدی انتخاب با توست .ولی تو کیستی؟آیا تا کنون جواب قانع کننده ای یافته ای که ازتو چیزی بسازد که دیگر نه در بیان بلکه در وهم نیز ناید....اگر میتوانستم به تو التماس میکردم که بیا.بیا    (کاوه)