چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

کاوه

سلام «سلام بر تو که خواهش وندای درونت را برای دیدن تجربه بی نظیر این مقطع ازسفرزندگی شنیدی.امافقط شنیدن تنها کافی نیست .با جریان این ندا همسفر شو.

هنر من برای رسیدن به این دریا با تمام برکاتش تنهایک لحظه اعتمادبود.که ثمره اش برای من رهایی و آزادی ودر نتیجه خیلی برکات دیگر بود که انصافازبانم قدرت بیانش را اگر داشت حتم بدان که میگفتم.برای تو عزیز خدا میگویم که قدر خودت را بدان که به این مرحله رسیدی انتخاب با توست .ولی تو کیستی؟آیا تا کنون جواب قانع کننده ای یافته ای که ازتو چیزی بسازد که دیگر نه در بیان بلکه در وهم نیز ناید....اگر میتوانستم به تو التماس میکردم که بیا.بیا    (کاوه)