• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

ارغوان

 به نام خداوند می دانید رسیدن به آخر خط یعنی چه؟ آنکه رسیده،سنگینی بار این جمله را درک می کند! نقطه ای که درآنجا نه امیدی هست، نه عشقی، نه شادی ونه شوری برای ادامه ی زندگی ! خواست خداوند بود و لطف بی نهایت او و منتی که بر سرم نهاد و با کلام زنده و اساتیدآن آشنایم کرد.

آموزش ها ی بی نظیرو گرانقدری که به یاری دروس آنها پله های آگاهی را بالا رفتم و توانستم از دیدگاهها و زوایای گوناگون به خودم و به زندگی نظاره کنم. آنها چگونه دیدن را به من آموختند، چگونه دانستن و چگونه بودن را.

اساتید هرآنچه داشتند را با چاشنی عشق و ایثار، در طبق اخلاص نهاده و به من هدیه دادند. من دوباره متولد شدم. از لحظه ی تولد دوباره ام تا کنون هرلحظه ام شکر است و سپاس. از خداوند متعال و اساتید گرانقدرم. اما چه اندازه خود را در این سپاسگزاری ناتوان می بینم.

سپاس بی کران خدا را