• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

قاسم

وقتی تو تغیر کنی تمام جهان پیرامون تو تغیر میکند. من تغیر کردم و تمام جهان پیرامون من تغیر کرد. همین... عشق و برکت برای استادان عزیزم که این چراغ را برایم روشن کردند.