• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

پریسا سهولت

من با کلام زنده مسافر  عشق شدم و با اعتماد به جهان هستی خودم رو در آغوش زندگی رها کردم...

و زندگی را چه زیبا یافتم.کلام زنده همیشه پویاست و ... عشق برای تو عشق برای همه عشق برای خدا