• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

منیژه شکیبی-دیدن 221

منیژه شکیبی-دیدن 221

تجربه کلام زنده دوره دیدن, تجربه زیبای پیدا کردن خویشتن رسیدن به ارامش و اشتی با خویش و پیرامونم بود.

یاد گرفتم که عشق به خویشتن و به دیگران را و تجربه برفراز زندگی کلیدهای پایه موفقیت را برایم داشت.

سپاس

{KomentoDisable}