• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نسترن

امروز سالروز ورود من به خانواده تکنیک آفرینش است، دیدن ۵ در شیراز ... و هنوز دارم درسهایش را در زندگیم میبینم، از همه چیز ممنونم   (نسترن)