• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

علی - مشهد

 دوره دیدن18 مشهد عشق و زندگی و حیاتی نو را در زندگی وروح من جاری کردی مشتاقانه منتظر برگزاری دوره دانستن در اینده نزدیک در مشهد هستیم. (علی)مشهد