چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

علی - مشهد

 دوره دیدن18 مشهد عشق و زندگی و حیاتی نو را در زندگی وروح من جاری کردی مشتاقانه منتظر برگزاری دوره دانستن در اینده نزدیک در مشهد هستیم. (علی)مشهد