• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فاطمه

کم کم یادم میاید که روزی به تمامی ایمان داشتم که آسمان آبی است و قلب من تنها میتواند جایگاه محبتی باشد بی دریغ.
در حال فراموشی بودم.فراموشی بهترین ثمره های زندگی ام که روشنترین و زیباترین نقاط روحم بودند.فراموشی دوست داشتن دوستانی که آن قدر برایم مهم بودند که هرگز نمیتوانستم دلگیرشان شوم اما بسیاری از اوقات دلتنگشان بودم.
یادم رفته بود که در این بازی باید به قول" پائلو کوئیلو"انرژی دوست داشتن را در همه جا منتشر کرد و اگر قصد کنی که تصاحبش نمایی پس از اندک زمانی تمام آن را از دست خواهی داد.
دوست من کمکم کن که برگردم یا شاید هم باید کمکم کنی که پیش روم .البته نه از سر خط که دیگر نه خطی میبینم و نه مسیری تنها باید نور باشد و دلی که بتواند به طرف آن رو کند.
دنیا را به تمامی دوست دارم و میگویم: سلام! فاطمه