• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

مینا دیدن 223

خیلی حس خوبی دارم احساس میکنم بزرگ شدم احساس میکنم دنیا برام یه رنگ دیگه شده و اینکه به دیگران با حضورم آرامش میدهم لذت بخش ترین حس دنیاست . همه اینها رو مدیون شما و نغمه جون و همه حامیان و همکلاسیهای گلم هستم-

مینا دوره دیدن 223