• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

معصومه ابراهیم زاده

سلام

نمیدونم چی شده و چی بوده اما ارامشی هست و حسی زیبا در درونم فوت پدرم در هشت ماه گذشته چنان مرا به هم ریخته بود که زندگی بی مفهوم بود اما دیدم من هستم زندگی هست او هست مرسی در مورد زندگی با مادر همسرم {جلیل} هم از نقطه سر خط شروع میکنم مرسی به خاطر دیدن جدیدم.

معصومه ابراهیم زاده