• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

گلاره - دیدن 78

درگیر سیلی از سئوالات بدون جواب بودم چرا من؟ چرااین اتفاق برای من افتاد؟ًٌآیازندگی ارزش این همه تلاش رو داره؟در اوج این درگیریها بودم که با دوره ها آشنا شدم و این دوره ها نور انداختند به آگاهی من و من یاد گرفتم که تمام شادیها،غمها،لذتهاودردهاهرکدام به نوبه خویش به من کمک می کنند که تکامل روحی خودم را به آسانی انجام داده و به رشد بیشتری نایل آیم. ....

دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافته ام...این گل سرخ من است... دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق....که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست... راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست.

  (گلاره (تکنیک 78))