• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

سید جعفر اسلامی

در قلبم بهشتی ساخته ام از برای ساکنینش . و خدائی وجودم را در آن قلمرو سبز میزبان قرار دادم برای میهمان های سبز که برای همیشه در این بهشت سبز به میهمانی ابدی آمده اند . برای آرامش میهمانان عزیزم در به روی هر چه پلیدی و پلشتی است می بندم . تو را هرکه باشی و هر گونه که هستی به این میهمانی دعوت می کنم تا خود بهشتی باشی برای دیگر بهشتیان .