• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

آزیتا نصیری

چه زیبا و عاشقانه الفبای زندگی را نشانمان دادید تا بخوبی بخوانیمش و هر چه زیباتر بیافرینم, چشمانمان را منور به روشنایی زندگی نمودید که در هر حال در هر موقعیت زندگی را میبینم و با جسارتی که در دلمان نشاندید به آسودگی گام در دل دنیای ناشناخته ها می نهیم, معنای زندگی را در دل و جانمان نشاندید تا طراوت و زنده بودن را دریافتیم.
سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس