• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فرهاد محبی

بیش از 8 سال از شرکتم در این دوره ها می گذرد. یاد آن روزها بخیر، هیچگاه آن روزهای شگفت را نمی تونم فراموش کنم ، روزهایی که من خسته و ناامید رو به زندگی برگردوند و فصل تازه ای رو آغاز کردم. دعا می کنم همهی مردم بتونن از فرصت این تجربه استفاده کنن.

{KomentoDisable}