• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مژگان (دیدن)

سلام میخوام تجربه دیشبم رو باهاتون سهیم بشم
دیشب به خاطر مراقبت از مادر بزرگم بیمارستان بودم
نیمه شب توی سکوت داشتم قدم میزدم که چشمم افتاد به پرستارها یی که کنار هم با مقنعه های سفید مشغول کار بودن
چقدر زیبا و ملکوتی به نظر میرسیدن
مثل فرشته ها
همشون به نظرم زیبا بودن
یاد صف حامی ها افتادم
اینا هم به نحوی حامی بودن
در لحظه دچار حیرانی شدم
با حیرت و لبخند بهشون نگاه میکردم
انگار که با یه منظره زیبا روبرو شده بودم
متوجه من شدن نزدیک رفتم و بهشون گفتم از زحمات شبانه روزیتون سپاسگزارم شما مثل فرشته ها هستین
بخش لبریز از یه موج عمیق از انرژی مثبت و عشق شد
خودمم لبریز از عشق شدم و اشک توی چشمام جمع شد ، یکیشونم انداختم گریه
باورتون نمیشه صبح که اومدم تا دم آسانسور بدرقم کردن
یاد حرف مهسا جون افتادم ما که حامی شدیم نا خودآگاه توی جامعه هم نقش حامیگری رو ایفا میکنیم نمیتونیم ازش دست بکشیم

خیلی حس خوبی دارم
هنوز هم با حیرت و آرامش بهشون فکر میکنم"