• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

نگار عطاریان (تجربیات دیدن)

هنوز مثل یک اونگ به چپ و راست می روم و خوشحالم از اینکه حرکت شروع کردم و دارم

مسیر درست زندگی پیدا می کنم

من مدتی بود که با قضیه انصراف از دانشگاه در مقطع ارشد مشکل داشتم و به خیال خودم سوت پایان زده بودم ولی الان به این نتیجه رسیدم که باید زندگی را با بند بند وجود فهمید و حرکت کرد رو به جلو از طناب مقایسه با همسن سال هام خسته شدم و می خوام سوت حسادت درون را بزنم و به جای رقابت باهاشون کیف کنم از وجود ارزشمندشون بهرمند شم و تا بتونم خودم دوست داشته باشم و بیشتر به توانمندی های ایزد یزدان که هر چه دارم و ندارم از ان دارم پی ببرم

خدایا به داشته و نداشته هات شکر و ممنونم که در این گروه من را با افرادی تک تکشان بوی ناب عشق و انسان دوستی می دهند اشنا کردی ممنونم