• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

محمد امین (تجربیات دیدن)

"سلام من مسافر کشتی ۴۲۹ کرمانشاه هستم.

خیلی خیلی خوشحالم از اینکه پیشتون بودم اینهمه مهربونی و آدم بودن به راحتی جای دیگه پیدا نمیشه.

اولش باورش نکردم به اصرار مادرم اومدم گفت که ماه تولدته برو متولد میشی، تو دلم واقعا بهش خندیدم

ولی شما کل شما همه شما کاری به من کردید که بجای ۲۸ مرداد ۱۳ مرداد به دنیا بیام

ممنون که انقدر خوبید

عاشق همتونم"