• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

عطیه (تجربیات براکا)

"من امروز يه موضوعي به شدت ناراحت و عصبيم كرد

تمام مدت سعي ميكردم رها كنم خودمو و اون فكرو از مركز خالي كنم

اما نميشد

چند ساعتي رو درگير بودم

تا سعي كردم تمام رها سازي رو به ياد بيارم

از خودم پرسيدم ميخواي ازش رها بشي؟

يعني اين موضوع از تو با ارزش تره؟

ميخواي كه رها بشي و بذاري برگرده سر جاش و از سر جاي خودش براي حلش كمك بگيري؟

اون وقت بود كه آروم شدم و به يه فوت كوچيك گذاشتمش سر جاش و بهش خوش آمد گفتم

بركت باشه براي هممون

و استاد عزيز كه وجودشون بركته