چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

عطیه (تجربیات براکا)

"من امروز يه موضوعي به شدت ناراحت و عصبيم كرد

تمام مدت سعي ميكردم رها كنم خودمو و اون فكرو از مركز خالي كنم

اما نميشد

چند ساعتي رو درگير بودم

تا سعي كردم تمام رها سازي رو به ياد بيارم

از خودم پرسيدم ميخواي ازش رها بشي؟

يعني اين موضوع از تو با ارزش تره؟

ميخواي كه رها بشي و بذاري برگرده سر جاش و از سر جاي خودش براي حلش كمك بگيري؟

اون وقت بود كه آروم شدم و به يه فوت كوچيك گذاشتمش سر جاش و بهش خوش آمد گفتم

بركت باشه براي هممون

و استاد عزيز كه وجودشون بركته