• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

زهرا اسلامی (تجربیات براکا)

سلام بر دوستانم در سرزمین براکا

داشتم فکر میکردم چقدر خوب میشد بیشتر به سرزمین براکا سر میزدم

خوب میشد اگر بیشتر در براکا میماندم

اما امشب متوجه شدم از روزی که دوره تمام شد و تا به اکنون فقط با دانش وجود براکا

و همین که به یاد براکا بودم

همین که مطمئن بودم هستی از من عبور میکند و ساکن هست و آرام فقط اگر بخواهم

من که حداقل روزی 10بار بر حسب گفته استاد تمرین بودن در براکا را تجربه نکرده بودم

پس چطور زهرا با این همه طوفان در زندگیش به گونه ای دیگر عمل میکند

آری براکا جاریست شاید همیشه و در هر لحظه نه

اما هست و حسش میکنم

دیگر فشاری براینکه چرا تمرین را انجام نمیدهی نیست

دیگر سرزنشی نیست

آری انتخاب من از درک براکا همین قدر بوده

چون من اولویت های دیگر را انتخاب کرده بودم

و شاید قرار بر این بود که امشب نوع بودنم را ببینم

اینکه براکا از من دور نیست

دقیقا همینجاست و اینقدر استاد عزیزم

در کارش فوق العاده بوده

که من بدون آنکه بدانم در براکا بودم و هستم

و به قدری آرام آرام در من جاری بوده که من الان بعد از چند ماه تفاوتم را در نوع بودنم میبینم

گویی روزنه ای کوچک در من باز است برای عبور براکا

سپاس از استاد عزیز

سپاس از کوروش عزیزم

براکا هست