• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

اکرم نقابی (تجربیات دیدن)

فقط یک توصیه دوستانه براساس تجربه به تمام دوستانی که می خواهند شرکت کنند:

 

روز اول و دوم رو قضاوت نکنید و در پذیرش کامل حضور داشته تا بهترین ها اتفاق بیفتد.

 

چون اکثرا فکر می کنند چون پول زیادی دادن از روز اول باید معجزه حال خوب رخ بده

 

صبور باشید و در پذیرش شاهد یک دنیا حال خوب خواهید بود در درون خودتان حتی اگر هیچ تغییری رخ ندهد که بعید به نظر می رسه.