• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سمیرا مقصودی (تجربیات براکا)

مهری جان منم بعد خوندن این مطلب همین حس شما برام اومد که پس هنوز خویش بیکرانه رو درک نکرده ام...

ولی از طرفی هم خوشحال شدم که چه جالب با این که هنوز به اصل مطلب نرسیدم و برایم اینگونه بودن (بودن در خویش بیکرانه به طوریکه درک زن یا مرد بودنم با تاخیر صورت بگیره) درک نشده همین حد درک و فهم و وضعیت و حال و احوال فعلی ام و به قول استاد در حد همین خط خطی کردنم به جای نقاشی حرفه ای کشیدن، عالی است

و سپاس بیکران برای خداوند و همراهی ابرپیکره و سپاس از استاد عزیزم