• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

سمیرا مقصودی (تجربیات براکا)

مهری جان منم بعد خوندن این مطلب همین حس شما برام اومد که پس هنوز خویش بیکرانه رو درک نکرده ام...

ولی از طرفی هم خوشحال شدم که چه جالب با این که هنوز به اصل مطلب نرسیدم و برایم اینگونه بودن (بودن در خویش بیکرانه به طوریکه درک زن یا مرد بودنم با تاخیر صورت بگیره) درک نشده همین حد درک و فهم و وضعیت و حال و احوال فعلی ام و به قول استاد در حد همین خط خطی کردنم به جای نقاشی حرفه ای کشیدن، عالی است

و سپاس بیکران برای خداوند و همراهی ابرپیکره و سپاس از استاد عزیزم