• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

شهلا محرابی (تجربیات دیدن)

دیروز به خاطر مشغله نتونستم توی گروه حضورداشته باشم اما روی تمرین بودم

تمرین دیروز وپریروز تقریبا چیزهایی بودکه من دربرهه ای اززندگیم بهشون عمل کرده بودم امابدون این بینش وبصیرت وآگاهی وحالا میفهمم که چرا نتیجه مطلوب رونگرفته بودم والان بسیار خوشحال وشاکرم که این آگاهی روپیداکردم

میخوام تجربه دیروزموباهاتون سهیم بشم

جای همگی خالی دیروزعروسی دختر همکارم بود .درشرایط قبل ازدوره همسرم روتحت فشار میذاشتم که حتی باداشتن کار ویابرنامه دیگه منو همراهی کنه واگرهم به هردلیلی موفق نمیشدم باهاش قهرمیکردم وتا چندروز حال خودمو همسرم وبالنتیجه بچه ها هم گرفته میشد دیروز ازهمسرم تقاضا کردم که بامن توی عروسی شرکت کنه اماهمسرم گفتن هم کاردارن وهم چون کسی رونمیشناسن تمایلی به اومدن ندارن ودرنهایت تعجب مشاهده کردن که من گفتم حاضرشدن درکنارشما برام باعث افتخاره اما دوست ندارم شما اذیت بشی حالا بنظرت من برم یانه؟که ایشون هم گفتن من نمیخوام شما ازحضوردرکنارهمکارات محروم بشی ضمن اینکه میزبان بادعوتش به مااحترام گذاشته واگه شمابری بهتره خلاصه جاتون خالی رفتم امابازهم اگه قبل ازدوره بودمن اینقدراین کارومعنا های متعددمیکردم واینقدرخودخوری میکردم که به خودمم خوش نمیگذشت

اما دیشب سعی کردم ازبودن درکناردوستانم لذت ببرم این تمرین برام هم لذتبخش بود هم آرام بخش وهمسرم روهم تحت فشارنذاشتم یعنی به جرات میتونم بگم ازوقتی ازدوره برگشتم هیچ فکر یا

عقیده مو به هیچکس تحمیل نکردم

وخییییییییلی ازاین موضوع خوشحالم