• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

آذر (تجربیات دانستن)

متوجه شدم برای چه چیز های بچه گانه و پیش پا افتاده خودم رو سر زنش کردم و

غمگین شدم حتی اگر اون اتفاقات در زمان خودشون ناراحت کننده

بودند بدوش کشیدن اونا بعد از گذشت سالها بیهوده است.