• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

طیبه صفری (تجربیات دانستن)

باورهارا باید زیرورو کرد انتخابگر بود نه اینکه اختيارمون دست باورهایی

که بهمون القا کردند باشه

خيلی باورهای جدید پيدا کردم