چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

طیبه صفری (تجربیات دانستن)

باورهارا باید زیرورو کرد انتخابگر بود نه اینکه اختيارمون دست باورهایی

که بهمون القا کردند باشه

خيلی باورهای جدید پيدا کردم