• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نسترن نوذری (تجربیات براکا)

برخى از دستاوردهاى براكا براى ما: من با هر شرايطى حس سعادتمندي دارم.

اين را تقريبا همه اطرافيان تاييد كرده اند، هرچند تاييد آنها را اصلا نياز ندارم.

حتى وقتى مثل سيلاب از شدت لمس رنج، اشك مى ريزم سعادتمندم.

وقتى توبيخ شده ام سعادتمندم.

وقتى گرسنه ام سعادتمندم.

وقتى از خستگى جسمى ناى نفس كشيدن ندارم و نشسته به خواب مى روم، سعادتمندم.

وقتى مورد تبعيض واقع شده ام، باز هم سعادتمندم.

تنها در حال حس سعادتمنديست كه مى توانم براى ممانعت از توبيخ در شرايط مشابه آينده ام كارى كنم.

تنها با حس ارزشمند سعادتمنديست كه مى توانم براى زندگى انسانم تصميم هاى سازنده و غيروابسته به شرطى شدگى هاي گذشته ام بگيرم و كارى براى انسانم بكنم تا از گرسنگى افراطى و خستگى در اثر كار بيش از حد رهايى يابد و رهايى از شرايط پرتبعيض كار را تجربه كند.

دقيقا حس پيوسته سعادتمندى كودكى را دارم كه در آغوش مهر هستى ست.

سپاس استاد مهر

سپاس براكاى جاودان

سپاس استاد براكايى عزيزم

هرچند مرا انتظارى بيش از اين نيست اما به وعده گاه مهرگون استادم ايمان دارم؛

آنچه تجربه مى كنم، كفِ بودن در براكاست.