• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

رویا امینیان (تجربیات براکا)

سلام استاد

سپاس سپاس سپاس

سپاس بی نظیرترین و باشکوه ترین

امکان هستی

استاد نیرو و به ویژه مرکز از شگفت انگیز ترین آموزه های شماست

همیشه فکر میکردم برای لمس عشق باید عاشق بود

همیشه برای تجربه حال خوب فکرمیکردم باید کاری انجام دهم ، تمرین مداوم و نگه داشتن و حفظ حال و......باید های دیگه

و تصور اینکه تجربه این کیفیت از بودن پاداش آنگونه بودنه

ذهنی میدونستم جای موجودیت حسیم تجربه کرده بود که نیروی بی کران حال من رو در برگرفته و چیزی جز او نیست ومیدونستم کسی که نیست منم نه اون اما فکر میکردم برای تجربش موقعیت خاصی یا آمادگی یا پاداشه

و هرگز فکر نمیکردم به این آسودگی و به این نزدیکی بدون نیاز به هیچ گذشته و تجربه خاصی و نهایت پاداشی بتونم هر لحظه که انتخاب کنم تجربش کنم

استاد بزرگ ترین ناراحتیم از دست دادن داشتن تجربه این کیفیت بود که به ابزارهای که فکر میکردم مجهز نبودم و حسابی نا امید

استاد نمیدونم باچه زبانی ازتون تشکر کنم

استاد سپاس که به این بی نظیری امکان این تجربه را فراهم کردید

سپاس"