چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

رویا امینیان (تجربیات براکا)

سلام استاد

سپاس سپاس سپاس

سپاس بی نظیرترین و باشکوه ترین

امکان هستی

استاد نیرو و به ویژه مرکز از شگفت انگیز ترین آموزه های شماست

همیشه فکر میکردم برای لمس عشق باید عاشق بود

همیشه برای تجربه حال خوب فکرمیکردم باید کاری انجام دهم ، تمرین مداوم و نگه داشتن و حفظ حال و......باید های دیگه

و تصور اینکه تجربه این کیفیت از بودن پاداش آنگونه بودنه

ذهنی میدونستم جای موجودیت حسیم تجربه کرده بود که نیروی بی کران حال من رو در برگرفته و چیزی جز او نیست ومیدونستم کسی که نیست منم نه اون اما فکر میکردم برای تجربش موقعیت خاصی یا آمادگی یا پاداشه

و هرگز فکر نمیکردم به این آسودگی و به این نزدیکی بدون نیاز به هیچ گذشته و تجربه خاصی و نهایت پاداشی بتونم هر لحظه که انتخاب کنم تجربش کنم

استاد بزرگ ترین ناراحتیم از دست دادن داشتن تجربه این کیفیت بود که به ابزارهای که فکر میکردم مجهز نبودم و حسابی نا امید

استاد نمیدونم باچه زبانی ازتون تشکر کنم

استاد سپاس که به این بی نظیری امکان این تجربه را فراهم کردید

سپاس"