• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ابراهیم زاده

افسانه جون من بخاطر مشكلي كه داشتم قبل از اومدن به كلام زنده، پيش مشاورهاي زيادي رفته بودم

اكثرشون آدمهايي بودند كه دوست داشتند كه مراجع باهاشون راحت باشه تا بتونند باهاش همدلي كنند

اما خودشون يه ديوار نامرئي براي حفظ حريم شخصي شون دورشون بود

بعدها فهميدم منشوري نانوشته بين مراجع و درمانگر هست كه درمانگر هيچ چيزش رو با مراجع سهيم نخواهد شد

نه اوقات شخصي، نه علايق نه شادي نه عشق و. نه...

اما اين سهيم كردنهاي ما در شاديهاي و عشق زندگيتون زيباترين منشور نانوشته ي كلام زنده ست