چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مهری

استاد

چگونه به پاسداشت بودنت سر تعظیم بیاورم

استاد چگونه به پاسداشت قلب پر از مهرت

همیشه یادم بماند که چون "تویی " استاد مهارتهای زندگی ام بودی

استاد

چگونه و چگونه ها را یادم بده

بخدا واژه ها خود اعلام حقارت دارند که چگونه کنار هم سکنی گزینند تا برایت سپاس،گزاری را ادا کنند

استاد من شما را به براکا سپردم

چون عظیم و سنگین ست برایم تا بودنت را در زندگی ممنون باشم

استاد

من سهیم نمی شوم

چرا که هر روز و هر روزم

با مهارتهای شما

زندگی را جشن میگیرم

درد هست غم هست عذاب هست همه چی

حال من یاد گرفتم چگونه بازی کنم این زندگی را

و آن هم مدیون شما هستم

و مدیون بزرگمرد ..استاد بی،تکرار زمانه ام

که با تمام وجودش میگوید

شاید فرصت نباشد برای ....

استاد کاش بتوانم تا همیشه یادم بماند

که چه ها برایم ساختی