• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مهری

استاد

چگونه به پاسداشت بودنت سر تعظیم بیاورم

استاد چگونه به پاسداشت قلب پر از مهرت

همیشه یادم بماند که چون "تویی " استاد مهارتهای زندگی ام بودی

استاد

چگونه و چگونه ها را یادم بده

بخدا واژه ها خود اعلام حقارت دارند که چگونه کنار هم سکنی گزینند تا برایت سپاس،گزاری را ادا کنند

استاد من شما را به براکا سپردم

چون عظیم و سنگین ست برایم تا بودنت را در زندگی ممنون باشم

استاد

من سهیم نمی شوم

چرا که هر روز و هر روزم

با مهارتهای شما

زندگی را جشن میگیرم

درد هست غم هست عذاب هست همه چی

حال من یاد گرفتم چگونه بازی کنم این زندگی را

و آن هم مدیون شما هستم

و مدیون بزرگمرد ..استاد بی،تکرار زمانه ام

که با تمام وجودش میگوید

شاید فرصت نباشد برای ....

استاد کاش بتوانم تا همیشه یادم بماند

که چه ها برایم ساختی