• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فریبا

ميخواستم حس خوبم رو باهاتون در ميون بزارم

امشب يكي از بهترين شبهاي زندگيم بود

اول ديدن و در آغوش گرفتن استاد افسانه وبعد رسيدن به اولين ارزويي كه شب چهارم دوره ٣٩٧ كرده بودم

از خدا خواسته بودم قسمت خواهرم كنه دوره ديدن رو

امشب صداي تپش قلبم رو ميشنيدم

ارزوم براورده شده بود و روبروي خواهرم ايستاده بودم

شعفي وصف نشدني رو تجربه كردم

براي همه اين لحظات رو از خدا ميخوام

عشقي در قلبم دارم كه هر روز در حال رشد كردنه و اين عشق رو مديون كلام زنده هستم وافسانه ي عزيزم و تمام كساني كه با من در دوره٣٩٧ هم دوره بودند و شما همسياره اي هاي عزيزم

 

براتون بارش عشق و بركت در تك تك لحظاتتون از خدا خواستارم

براكا باشه

بركت جاري در لحظاتتان