• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

رویا

خدا رو صد هزار مرتبه شکر .

و من شاکر هستم خدای مهربانم را که افسانه مهربان و شماها رو سر راه زندگیم گذاشت.

و همه اینرو و همه مهربانان.

همتون رو دوست دارم