• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فرشته

خدارو شکر من همیشه احساس خوشبختی داشتم بخاطر پدر و مادر و خانواده خوبم.

بخاطر آدمای خوبی که همیشه سرراهم قرار گرفتن....

وقتی توی بیمارستان مریضارو میبینم بخاطر سلامتی که خدا بهم داده احساس خوشبختی میکنم.

وقتی درد آدمارو کم میکنم و میتونم بهشون کمک کنم چه جسمی و چه روحی احساس خوشبختی میکنم....

هفته قبل که دوره براکارو تجربه کردم حس خیلی خوبی دارم چون احساس کردم توی راه درست هستم و مخصوصا وقتی فهمیدم در تمام این سالها فقط 5 بار برگزار شده احساس کردم که انتخاب شدم و....

و همه اینا خوشبختیه که بخاطرشون ممنون خدا و همگی اساتید و آدمای دور و برم هستم

عشق برای شما همه هم سیاره ای های عزیز و دوست داشتنی خودم