• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

شیوا

دوست داشتن تو ( استاد عشقم ❤️)

 نه باید است و نه اجبار و نه حتی اختیار

 دوست داشتن تو هماهنگی و رقص با هستی است

دعوت است دعوت به دلسپردگی از جنس نور و شعر و شعور و آگاهی

تو را سپاس بخاطر بودنت لبخندت طنین روحنواز آوایت خودت خودت خودت