چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

عذرا تقوائی

استادعزیزدنیای من تابه قبل ازدوره ی دیدن ودانستن دنیای تاریکی بودسرشارازبدبینی وحسادت وغرور وخشم ...

ولی الان بعداز4سال تمرین دوره هاوهمایشهای کلام زنده که ازهرکدام توشه ای برداشتم ونوری به قلبم تابیده شدونگاهم وبینشم رو تاحدودزیادی تغییرداد.. خودآگاه شدم به ترسهاوناکامیهام..

الان بااعتمادبه هستی وخداقلبم سرشارازعشق وسپاس ازخداست وترسهام ریخته..

دختری خودخواه ومغروربودم که الان اون دیوارسخت رو شکوندم وبه همه اجازه ورود وخروج به دنیامودادم بدون آسیب زدن وآسیب دیدن ازکسی..

دختری منفعل وعصبی بودم که بعدبراکاالان بسختی عصبی میشم ودرمقابل آدمهای عصبی صبوروآگاه وبدون هیچ قضاوتی بامکث پاسخ میدم..آرامشی دردرونم جاریست که وقتی درخلوت خودم به تفاوت دیروز وامروزم فکرمیکنم اشک شوق وسپاس ازخداوهستی درمن جاری میشه..یک حس نیایش..یک حس زیبا..

ازدوره دوستی حمایت درست وحامی بودن ودوست خوب بودن رو یادگرفتم..معنای امنیت وصمیمیت برام بهترجاافتاد..ودرارتباط بادوستانم وعزیزانم درحال اجراهستم

ازکپسول عشق پایان بازی درحدتواناییم ازخیلی زمین هاوبازیهای انرژی خواردوری میکنم وبینشم موقع واردشدن به این چالشهابازوآگاه هست..

پیش زمینه های فکری وقضاوت نکردن ومکث طلایی وسوییچ کردن بودشها ازدوره دانستن واقعابرام فوق العاده بوده وهست ارتباطم بااطرافیانم فوق العاده بهتروسالم ترشده

یادگرفتم ازروی عشق اطرافیانم رو ببخشم واشخاصی که ازبچگی خاطرات خوبی بااونهاندارم رو باخوبی وعشق جذب خودم کنم ومشکلموبااونهاحل کردم...

دردهاومشکلات دیگران رو بهتردرک میکنم ومیبینم .وسعی دردوستانه ترکردن وبه اشتراک گذاشتن جهان خوب خودم بااونهاهستم.

سپاس ازحضور وبودن عاشقانه ی تک تک عزیزان