• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

مهری

استاد عزیزم

هر جمعه

تکرار میکنم بازی عاشقانه و با تمام وجود پنج و هدیه کردم و هدیه میکنم به هر آنچه که مخلوق معشوقمه

استاد یادم همیشه خواهد ماند که چگونه برایم درس استادی را تدریس کردی

استاد

استادان زیادی داشتم

ولی عاشقانه تدریس کردن گونه ی دیگری ست

استاد همیشه عاشقت خواهم ماند

ولی تنها میدانم نمیتوانم آنچنان که شایسته ی تقدیر از،شماست را به جای آوردم

استاد دوستت دارم