• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نیما

یاد بادا یادم

 

اولین بار که

باران بودم

 

پر

پرپر زدن حول و هوار

 

چشم سر بسته ولی

چشم دلم می بارید…

 

همه الماس

زمین را پوشاند

 

آن زمان خیسی

هر بغض که بد می ترکید

بند دل وا میشد

 

دست دست کس هیچ کسی،

 

و در آن تاریکی

جلویت یار مقابل مجهول…

 

تو فقط انجامی

من فقط انجامم

 

پنج ها برگشتند

سر ته شد بازی!

 

قلبها مال همند

 

و

تولد

روئید…