چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نیما

یاد بادا یادم

 

اولین بار که

باران بودم

 

پر

پرپر زدن حول و هوار

 

چشم سر بسته ولی

چشم دلم می بارید…

 

همه الماس

زمین را پوشاند

 

آن زمان خیسی

هر بغض که بد می ترکید

بند دل وا میشد

 

دست دست کس هیچ کسی،

 

و در آن تاریکی

جلویت یار مقابل مجهول…

 

تو فقط انجامی

من فقط انجامم

 

پنج ها برگشتند

سر ته شد بازی!

 

قلبها مال همند

 

و

تولد

روئید…