چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

اکرم نقابی

افسانه جاااااااااااااانم....

با وجودی اینکه عمر صدو بیست ساله رو دوست دارم.

ولی از صمیممممم قلبم آرزو می کنم که خداوند از عمر من کاسته و بر عمر شما بیافزاید.....

به واقع هیچ وقت نمی دانید با دل و زندگی ما و امثال ما چه می کنید....

یک لحظه با دیدن زندگی کردن مساوی با یک عمر بدون دیدن...

از صمیمممم قلبممممم آرزو می کنم جاودان باشید و همواره پرتوان......

بودنتان را سپااااااااس