• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

اکرم نقابی

افسانه جاااااااااااااانم....

با وجودی اینکه عمر صدو بیست ساله رو دوست دارم.

ولی از صمیممممم قلبم آرزو می کنم که خداوند از عمر من کاسته و بر عمر شما بیافزاید.....

به واقع هیچ وقت نمی دانید با دل و زندگی ما و امثال ما چه می کنید....

یک لحظه با دیدن زندگی کردن مساوی با یک عمر بدون دیدن...

از صمیمممم قلبممممم آرزو می کنم جاودان باشید و همواره پرتوان......

بودنتان را سپااااااااس