• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

درری

دوستانم با شما سهیم می شوم که بگویم اثرات بودن در براکا را چه گونه تجربه می کنم :

من در لمس پیوستگی و در حس ان ، حال صلح

با هر انچه که هست را تجربه می کنم ،

درست در این حالت ، با هر انچه که هست

خودم را در تعارض نمی بینم ، مشکلات در جای خودشان هستند ولی نگاه من نسبت به

ان ها عوض میشه ، من در برخورد با انسانها

و در حل مسایل ، حس چرا   درد و چرا من ندارم . این طور می فهمم که رودی هستم روان ، چشمه ایی هستم جوشان ودریایی

ارام ، در این حالت ، ناظری هستم که به ان مشکل نگاه می کنم و ان مشکل جنبه شخصی

خو دش را برایم از دست میدهد ، ان گاه   با شوق بودن و تاثیر گذاری و امیدی بسیار ،

بدون ترس از ان مشکل و بدون هراس که

چه خواهد شد، با نیرویی روان ،   به حل

ان می پردازم ، دراین مسیر بهتر افراد را

می فهمم بدون اینکه ان ها را قضاوت کنم ،

حس یاری کردن افراد ودرک شرایطی که در ان به سر می برند را بیشتر تجربه

می کنم ، کمتر به من به علت واکنش های ان ها

بر می خوره ، و بهتر از گذشته ،     بودن انها را در این چگونه بودنشان   ، درک می کنم . و کمتر ، از این گونه در جنگ بودن ان ها در برخوردشان می ترسم .  

با حس ملاطفت و درک ان ها در دادن حس

اینکه جدایی وجود نداره و جایی برای بیم

از هم وجود نداره ، فضای یگانگی را جاری

می کنم ، ... ان چه که برایم اهمیت داره

این هست که هشیاری در من حضور داره و

عقلانیت در برنده - برنده بازی کردن حضور

داره و غرق هم نیستم .

این گونه نگاه به اوضاع و در صلح بودن ،

بسیار من را توانمند میکنه که اثر گذاری

باشم در پیوند تا در جدایی   ...

در گذشته ، در رویدادها ی زندگی ، خیلی رنج را

تجربه می کردم و از برخوردها خیلی

رنجیده میشدم و طبیعتا اثر گذاری کمتری را

داشتم و بیشتر شخصی ، مطالب را می دیدم .

حالا خیلی نسبت به رخداد ها ، کلی تر مییبینم . و کمتر درگیر حا شیه هستم . وبهتراز حواشی گذر می کنم و بیشتر تمرکز بر اصل

موضوع دارم .

همه این ها را که تجربه میکنم ، از این جهت

هست که به این درک رسیده ا م که حال یک

انتخاب هست ، ومن درانتخاب حال خوب ، در وضعیت که جریان می یابد ، تاثیر گذاری مثبت میشم .

 

در پایان امید دارم که این گونه سهیم شدن

من برای شما عزیزانم قابل لمس باشه ،

هر چند که می دانم بیان خود اتفاقات   ثمر بخش تر هست .