• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ژینوس

ناجی زندگی من تو کی هستی؟ از چه جنس ادمهایی هستی؟

یک ماهه که از دوره ٣٩٣مشهد می گذره و من هرورز سر بر سجده اشک ریزان، تو و تیمت را فقط دعا می کنم

با من و امثال من چه می کنی

خدایا با تمام وجودم افسانه و بهناز و تیمشونو خودت حمایت کن

افسانه نازم عاشقتم دوستت دارم