• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سمانه

افسانه عزیزم استادرویاهایم.

سپاس   سپاس   سپاس

همواره حضورداشتی وپلی بودی برای من درسخت ترین شرایط زندگیم.

یکباروقتی زندانی دوران کودکیم بودم وبه لطف خدا آمدی ودستم راگرفتی ونجاتم دادی.

واینبار که بازدرگیر آینده بودم بازباحضورت مرابه لحظه آوردی.

ممنونم که بااین تمرین ها، شادی درلحظه بودن را ولذت زندگی رابه من هدیه دادی.

وقتی نفس عمیق میکشم گویی زندگی رانفس میکشم وزمانی که گوش میدهم صداها چه نوای دل انگیزی را ازموسیقی هستی به من هدیه میدهد.

سپازگزارم