چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

سمانه

افسانه عزیزم استادرویاهایم.

سپاس   سپاس   سپاس

همواره حضورداشتی وپلی بودی برای من درسخت ترین شرایط زندگیم.

یکباروقتی زندانی دوران کودکیم بودم وبه لطف خدا آمدی ودستم راگرفتی ونجاتم دادی.

واینبار که بازدرگیر آینده بودم بازباحضورت مرابه لحظه آوردی.

ممنونم که بااین تمرین ها، شادی درلحظه بودن را ولذت زندگی رابه من هدیه دادی.

وقتی نفس عمیق میکشم گویی زندگی رانفس میکشم وزمانی که گوش میدهم صداها چه نوای دل انگیزی را ازموسیقی هستی به من هدیه میدهد.

سپازگزارم