• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

مژگان

براي همه راهنماها و حاميان مهربان عاشق و مهربان

هيچ نگو

فقط بگذار(يد) در در ماندگي ها خستگي ها ترديدها و ترس هايم

وقتي كه چراغ در دستم در مسير آموختن ميرود كه در تلاطم طوفان و تندباد رو به خاموشي رود و هنوز تا رسيدن به قله راه طولاني باقيست

دستانم را در دستانتان بگذارم و با چراغ روشن شما راه را از بي راه باز شناسم

و بگويم (يم) با هم با هم تنها نيستم

من و هستي با هم من و همسفرانم با هم ...

تا برسيم به آن تابش هميشگي نور و رهايي و ارامش انجا كه اسانيد مان رسيدند و نويد انرا به ما دادند