چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مژگان

براي همه راهنماها و حاميان مهربان عاشق و مهربان

هيچ نگو

فقط بگذار(يد) در در ماندگي ها خستگي ها ترديدها و ترس هايم

وقتي كه چراغ در دستم در مسير آموختن ميرود كه در تلاطم طوفان و تندباد رو به خاموشي رود و هنوز تا رسيدن به قله راه طولاني باقيست

دستانم را در دستانتان بگذارم و با چراغ روشن شما راه را از بي راه باز شناسم

و بگويم (يم) با هم با هم تنها نيستم

من و هستي با هم من و همسفرانم با هم ...

تا برسيم به آن تابش هميشگي نور و رهايي و ارامش انجا كه اسانيد مان رسيدند و نويد انرا به ما دادند