• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

حميد

سپاس از زحمات بی دریغ شما استاد عزیز ،

از مهربانی و سخاوت و بزرگواری شما به قول مهدی اخوان ثالث گل از خوبی به مه گویند ماند ماه با خورشید تو آن ابری که عطر سایه ات چون سایه ی عطرت تواند هم گل و هم ماه و هم خورشید را پوشید