• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سروناز انصاري

افسانه جون سپاس فراوان براي بودنتون حضور شما معجزه زيباي خداوند بر روي زمينه خدا را شاكرم براي حضور در هريك از كلاس هاي شما

خيلي دوستتون دارم