• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

حميدرضا سميعي

 

"کلمات را نمی یابی

آنگاه که باید

قدردان شوی

حضوری سراپا عشق و مهربانی را

کاش بیاموزم

تمامیت و مسئولیت را

از وجود پر برکتت

سِحر کلامت

چه بر جان نقش می بندد

می ایستم سراپا

و سر تعظیم فرود می آورم

بر فرزانگی ات

بر افتادگی ات

ای که جز عاشقانه

بر کلامت نیست جاری

 

استاد عزیز

سپاسگزاریم