• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

شرکت کننده

 

افسانه جون منم 6/5 داروی اعصاب استفاده میکردم ب لطف خدا و شما استاد بزرگوار و کلام زنده از وقتی ک دوره دیدن وکپسول ها و دانستن شرکت کردم هیچ داروی اعصاب نمی خورم