• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

شرکت کننده

ممنونم افسانه جان

مادرم يك شب تا صبح دعاتون مي كرد!

وقتي اون قرصاي ضد افسردگي رو مي خوردم

دقيقا مثل يك مرده بودم ساعتي از روزم رو و تمام شبم رو

وقتي مادرم حالم رو مي ديد خيلي براش سخت بود...

اما الان حالم خيلي خوبه

خيلي بهتر از هميشه

تا هميشه عاشقتونم