چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

احمداستوار

تو برای فردایی ! یا که برای لحظه ها ی بعد ! لحظه های که نیومده ، و هیچ معلوم نیست بیاد و تو باشی یا نه !

من برای امروزم ! یا که برای لحظه های فوق ! که آمدنش با من و من با اویم! 

من ! زندگی را برای فردا یکبار تجربه نمودم ،که به تلخی گرائید و بـــه فردایش که همه ی آرزویم بود نرسید ! و سالیان سال با گذشته ام زندگی کردم تا رسیدم به امروز ! و امروز را به تماشا ایستادم تا لحظات را دریابم و ازآنان غافل نشوم ! 

ولی تو زندگی را برای امروز یکبار تجربه کردی و با عشق ، شوق و ذوق به پیش می روی ! و سالیان سال پاورچین پاورچین و به سختی و مشقت زندگی کردی تا برسی به فردایت ! و در صدد ساختن امروزت هستی برای فردای قشنگی که در ذهن خود نقاشی نوشته ای ! که هیچ معلوم نیست بیاد ؛ و تو باشی یا نه ! که من : زندگی را برای فردا یکبار تجربه نمودم ،که به تلخی گرائید و بـــه فردایش که همه ی آرزویم بود نرسید ! 

{KomentoDisable}