چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

صدف (دانستن30)

من دوستانى دارم به زيبايى گلهاى بهار

به گرمى آن خورشيدى كه هر روز صدا مى زند: اى يار تو خدا را دارى

واى كه چه خندهايى با هم كرديم از سر ذوق

روزهاى بارانيمان يادت هست؟؟؟؟

آن روزها بود و من فهميدم كه خدا را دارم

يادت مى آيد در هواپيما چه بهايى داديم؟؟؟

زندگى، جان، عشق، دوستى بود

من نه آنروز ، بلكه هر روز بليطم را به تو خواهم داد

جان چيست كه فداى قدم يار كنم؟؟؟

اين متاعيست كه هر بى سر و پايى دارد

مى دانى كوچه ى تنهايىِ من بن بست نيست

زندگى ، صحنه ى كودكى من با خود نيست

زندگى ، صحنه هايست كه من با شماها دارم

آرى، ديگر دردى با شما چون درد نيست

دوستون دارم

{KomentoDisable}