• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

صدف (دانستن30)

من دوستانى دارم به زيبايى گلهاى بهار

به گرمى آن خورشيدى كه هر روز صدا مى زند: اى يار تو خدا را دارى

واى كه چه خندهايى با هم كرديم از سر ذوق

روزهاى بارانيمان يادت هست؟؟؟؟

آن روزها بود و من فهميدم كه خدا را دارم

يادت مى آيد در هواپيما چه بهايى داديم؟؟؟

زندگى، جان، عشق، دوستى بود

من نه آنروز ، بلكه هر روز بليطم را به تو خواهم داد

جان چيست كه فداى قدم يار كنم؟؟؟

اين متاعيست كه هر بى سر و پايى دارد

مى دانى كوچه ى تنهايىِ من بن بست نيست

زندگى ، صحنه ى كودكى من با خود نيست

زندگى ، صحنه هايست كه من با شماها دارم

آرى، ديگر دردى با شما چون درد نيست

دوستون دارم

{KomentoDisable}